سايت های زیرمجموعه

 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

تجهيزات موجود در مركز

 

1)دستگاه آزمايش واكنش قليايي AAR 
 از اين دستگاه جهت آزمايش واکنش قليايي سنگدانه ها به روش بلند مدت ASTM C1293 استفاده مي شود و قابليت کنترل دما و رطوبت را بطور اتوماتيک دارا مي باشد. و بتن هاي ساخته شده به مدت يکسال در شرايط دماي ºC38 و محيط اشباع نگهداري و انبساط ناشي از واکنش قليايي سنگدانه ها ارزيابي مي شود.- ظرفيت دستگاه براي آزمايشات همزمان 49 نمونه مي باشد.
2)آون  Oven  
علاوه بر استفاده هاي عمومي که از آون مي شود، جهت انجام آزمايش واکنش قليايي تسريع شده به روش ASTM C260 قابل استفاده است و کنترل دمايي مناسب را براي اين آزمايش دارد.
3)گالواپالس  Gulva Pulse
 اين دستگاه، به منظور تعيين ميزان خوردگي آرماتور به کار مي رود. پس از برقراري اختلاف پتانسيل بين آرماتور و الکترود مرجع واقع بر روي سطح بتن،يک جريان پالسي آنديک کوتاه مدت به آن اعمال مي شود که موجب پديدة پلاريزاسيون مي شود. با انجام محاسبات، پتانسيل قطبي شدن آرماتور
و جريان خوردگي تعيين شده و از روي آن آرماتور از نظر خوردگي مشخص مي شود. 
 
4)دستگاه آزمايش تسريع‌شده يون كلر R.C.P.T
 اين دستگاه جهت تعيين ميزان نفوذپذيري بتن در برابر يونهاي کلريد به روش تسريع شده استفاده مي شود. و با استفاده از اندازه گيري جريان بارهاي الکتريکي از يک سمت نمونه به سمت ديگر ميزان نفوذپذيري را بدست مي دهد. اين آزمايش تسريع شده، RCPT نام دارد و مطابق با استاندارد AASHTO T277 و نيز ASTM C1202 است و در آن يک نمونه را بين دو محلول Nacl و NaOH قرار داده و جريان برق مستقيم 60 ولت را به مدت 6 ساعت از نمونه عبور مي دهند. ميزان شار عبوري رد شده در طي اين مدت، شاخصي از ميزان نفوذپذيري نمونه در برابر نفوذ يون کلرايد است. اين دستگاه قابليت کار همزمان با 8 نمونه را دارد. اين آزمايش از آزمايشهاي بسيار متداول دوام بتن است.
5)دستگاه پروفيل‌گيري  Profile Grinder 
 به منظور تعيين پروفيل کلرايد در اعماق مختلف يک بتن که تحت تهاجم کلرايد قرار گرفته است و نيز به منظور انجام هرگونه آزمايش بر روي نمونه هاي بتن در اعماق مختلف نسبت به سطح بتن، نياز به تهيه نمونه هاي پودر شده از آن است. ويژگي دستگاه مزبور آن است که مي تواند نمونه هايي را با دقت زياد از هر 1 تا 2 ميليمتر عمق برداشت کند و لذا پروفيل به دست آمده از آن بسيار دقيق خواهد بود.
6)دستگاه مغزه‌گيري  Core Case
 اين دستگاه قابليت مغزه گيري از بتن را در قطرهاي مختلف داراست و بدليل قابليت نصب آسان و وزن کم آن در نقاط مرتفع ديوارها و ستونها و... کارآيي آن بهتر از دستگاههاي مغزه گيري معمولي است.
7)پوشش‌سنج و آرماتورياب Cover Meter
از اين دستگاه مي توان جهت تعيين ضخامت پوشش روي آرماتورها و نيز موقعيت آرماتورها استفاده کرد و در صورتيکه تجمع آرماتور زياد نباشد مي توان از آن جهت تعيين قطعه آرماتورها هم استفاده کرد و بوسيله آن مي توان نسبت به تخمين مقاومت بتن در سازه اقدام نمود.
8)آزمايش چسبندگي Bond Test
 اين دستگاه براي تعيين چسبندگي (bonding) بتن و مقاومت آن در برابر کنده شدن (pull-off) به کار مي رود. اين دستگاه از نوع غيرمخرب است.
 
9)دستگاه تعيين رطوبت HUM-Meter 
 اين دستگاه براي تعيين رطوبت بتن سخت شده و شرايط رطوبتي بتنهاي درجا و نمونه هاي بتني به کار مي رود.
10)دستگاه آزمايش نفوذ آب در محل Water Permeability
 اين دستگاه براي تعيين از طريق اندازه گيري ميزان آب ردشده از يک نمونة آن تحت فشار معين و در
طول يک مدت زمان معين به کار مي رود. اين دستگاه از انواع دستگاههاي مهم دوام بتن است.
11)دستگاه آزمايش نفوذپذيري با استفاده از گاز G.G.T
در اين دستگاه، که با گاز  کار مي کند، گاز را با فشار بر روي سطح يک نمونة بتن اعمال مي کنند. ميزان گاز عبور کرده از سطح و ضخامت معين نمونه، شاخصي است از ميزان نفوذپذيري بتن. از جمله آزمايشهاي قابل اعتماد دوام بتن است.
12)دستگاه مشاهدة ترك C.M.D
 اين دستگاه براي ارزيابي ميزان بازشدگي ترک، جابجايي عرضي آن در طول زمان، و نيز تعيين عرض ترک به کار مي رود. عرض ترک يکي از شاخصهاي مهم يک قطعة بتني است که شرايط آن را از نظر بار و دوام مشخص کرده و رفتار بعدي آن را از نظر سازه اي و دوام مشخص مي کند.
13)دستگاه برش بتن
 اين دستگاه براي برش نمونه هاي بتني مورد استفاده در آزمايشهاي مختلف به کار مي رود.
14)دستگاه آزمايش مقاومت الكتريكي بتن
يون‌هايي كه به داخل محيط بتن نفوذ كرده‌اند، از ميان منافذ موجود در ساختار بتن حركت مي‌كنند. به‌علت حركت يون‌ها داخل محيط بتن، بتن داراي هدايت الكتريكي مي‌باشد. مقدار مقاومت الكتريكي بتن بستگي مستقيم به نفوذپذيري بتن و شرايط محيطي بتن (مقدار يون‌هاي نفوذي و رطوبت بتن) دارد. مسلماً هرچه نفوذپذيري بتن بيشتر باشد، يون‌ها به‌راحتي و با سرعت بيشتري مي‌توانند به داخل محيط بتن راه يابند. هرچه مقادير يون‌هاي نفوذي بيشتر باشد، مقاومت الكتريكي بتن كمتر خواهد بود. 
 دو روش احتمالي اندازه‌گيري مقاومت  الكتريكي وجود دارد: روش اندازه‌گيري  يك الكترودي و روش اندازه‌گيري چهار الكترودي. قبل از اندازه‌گيري، سطح بايستي تميز و به‌منظور بهبود تماس از پيش كمي خيس شده باشد. درجه حرارت يك عامل مهم در اندازه‌گيري مي‌باشد. بنابراين توصيه مي‌شودر از كار در هواي خيلي گرم و يا خيلي سرد اجتناب شود. 

فهرست ا - ی